מכינים זקנה בטוחה

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מהווה מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו האישיים בעתיד, כאשר לא יוכל לדאוג לכך בכוחות עצמו וזאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות קביעותיו, המטרות והתוצאות במסגרת מסמך זה.

מחבר ייפוי הכוח המתמשך נקרא "ממנה" ובוחר מרצונו החופשי בשלב בו הוא מסוגל עוד לקבלת החלטות בעצמו מי, כאמור, יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו כשמצבו ישתנה לרעה בשל תאונה, זקנה, מוגבלות נפשית או שכלית ועוד.

על מנת לחבר ייפוי כוח מתמשך יש למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד. לרוב, יבחר הממנה מיופה כוח על בסיס יחסי אמון וקרבה עמו, בין אם מדובר בבני זוג, הורים וילדים או אולי בבחירה של איש מקצוע בתחום עריכת הדין והחשבונאות.

לממנה אפשרות להתייחס בייפוי הכוח המתמשך לנושאים הנוגעים לתנאיו הרפואיים בעתיד, לטיפול ברכושו או כל היבט אחר בין אם בשלמותו ובין אם בחלקו.

עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית ונחתמת מול עורך דין וכרוכה בתשלום שכר טרחה עבורו. יש אזרחים להם זכאות בעריכה של מסמך זה ללא תשלום באגף הסיוע המשפטי של משרד המשפטים במידה והם עומדים בתנאים. בנוסף לחתימתו של הממנה נדרשת כמובן גם חתימתו של מיופה הכוח והן מהוות הסכמה מצידם לכתוב במסמך.

הממנה יכול לבחור ולהחליט על מינוי של מיופה כוח יחיד ואף לקבוע מיופה כוח מחליף למקרים בהם מיופה הכוח יחליט בשלב מאוחר יותר שאינו מעוניין בתפקיד זה או שלא יוכל לפעול ככזה. בנוסף, רשאי הממנה למנות מספר מיפויי כוח, לקבוע אם יפעלו בנפרד או במשותף, לקבוע מה היקף הסמכויות של כל מיופה כוח ומי זה שיכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של הממנה, בין אם מדובר על צרכים יומיומיים, למקום בו יתגורר, לענייני בריאותו, עניינים גופניים, נפשיים וחברתיים. בין היתר, יכול הממונה לבחור בייפוי כוח מתמשך שיתייחס ויעסוק אך ורק בענייניו הבריאותיים בעתיד.

קיימת אפשרות מצידו של הממנה לקבוע כי מיופה הכוח יהיה אדם המוסמך לקבל לגביו החלטות בעתיד ובכך להשאיר לו שיקול דעת רחב לגבי תוכן ההחלטות. מנגד, יכול הממנה לפרט את תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים מסוימים. ממנה, למשל, יכול לקבוע את זהות המטפל כשיחלה, את מקום מגוריו, קביעת מסגרת שתטפל בענייני רכוש, בחירה האם למכור או להשכיר נכסיו, השקעות עתידיות ועוד.

בייפוי הכוח המתמשך ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת על מנת לבצען, למשל: במתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים, בפעולות המחייבות אישור בית משפט וכו'.

הממנה יכול לקבוע כי אדם מיודע או מספר מיודעים אשר יקבלו מידע ודיווחים ממיופה הכוח אודות החלטות שקיבל על מנת לפקח על פעילותו. הממנה יכול לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יהיה זה שיפקח על מיופה הכוח.

ניתן לפעול על פי הכתוב בייפוי הכוח המתמשך רק לאחר כניסתו לתוקף, כששלב זה נכנס לתוקף בשלב בו הממנה חדל מלהבין בכל הנוגע לנושאים בייפוי הכוח המתמשך. מעבר לכך, רשאי הממנה לקבוע בעצמו את התנאים מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, בין אם, למשל, במקרה של אשפוז פסיכיאטרי. במקרים אחרים, כאמור, יותנה תקיפות ייפוי הכוח גם על בסיס חוות דעת רפואית אודות הממנה.

אדם בעל מוגבלויות המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך זכאי להנגשה והתאמות לצורך קבלת המידע בנושא במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. קיימים הסדרים משפטיים נוספים האמורים לסייע ולתמוך באדם המתקשה בניהול ענייניו, כשבין היתר מדובר על הסדרים דוגמת מינוי תומך בקבלת החלטות המאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך סיוע וליווי של אדם אחר, מינוי אפוטרופוס ומינוי אפוטרופוס מטעם בית המשפט תוך התייחסות במקרה הצורך לעניינים מסוימים ולמשך זמן מוגדר.

התנאים לקבל שירות של ייפוי כוח מתמשך

קיימים מספר תנאים המאפשרים קבלת שירות של ייפוי כוח מתמשך.

  • על הממנה והאדם שנבחר להיות מיופה כוח להיות מעל גיל 18.
  • ייפוי הכוח המתמשך ייעשה וייחתם מול עורך דין שלו אין כל עניין אישי והוא עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
  • אדם שעליו יחולו אחד מהתנאים או יותר לא יוכל להתמנות כמיופה כוח במסגרת זו. התנאים כוללים: אדם שלו עצמו מונה אפוטרופוס או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך; עו"ד שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע אחר – רופא, פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי; אדם שהוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט ולא קיבל הפטר או שהוכרז כלקוח מוגבל על ידי בנק ישראל לא יוכל להתמנות למיופה כוח בענייני רכוש; מטפל רפואי בתשלום של הממנה למעט קרוב משפחה; אדם המספק לממנה מגורים בתשלום למעט קרוב משפחה; מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים אחרים שאינם בני משפחתו.
  • חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה תהה ההפקדה מאושרת.

מה המסמכים הנדרשים?

במסגרת הליך הפקדת ייפוי הכוח המתמשך חלה חובה על הפקדת המקור אצל האפוטרופוס הכללי. עותק מקורי נוסף יש לשמור אצל עורך הדין שערך את המסמך וכן אצל הממנה עצמו.

לייפוי הכוח המתמשך יש לצרף חוות דעת של מומחה אם כזו נדרשה מעורך הדין וזאת כראיה להוכחת כשירותו של הממנה לערוך את ייפוי הכוח המתמשך. הממנה יכול לבחור ולהוסיף כל מסמך רלוונטי אחר שהוא רואה לנכון. 

חשוב לבצע הבחנה בין שלב עריכת ייפוי הכוח המתמשך לשלב ההפקדה. את שלב העריכה, כאמור, יש לעשות מול עו"ד שהוכשר לכך, כשרשימת עורכי הדין המוסמכים בעריכת ייפוי כוח מתמשך מופיעה באתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין בישראל. את עריכת המסמך על העורך דין לבצע בצורה מקוונת דרך מערכת כשרות משפטית online.

לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך יש, כאמור, חובת הפקדת אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. עורך הדין יבצע הפקדה מקוונת של ייפוי הכוח המתמשך, כשבמקביל עליו לשלוח בתוך 14 יום מיום ההפקדה המקוונת את העותק המקורי למשרד האפוטרופוס הכללי. אפשרות נוספת היא הגשה אישית של ייפוי הכוח המתמשך על ידי הממנה עצמו במשרדי האפוטרופוס הכללי בהתאם למחוז על פי כתובת המגורים שלו.

ייפוי כוח מתמשך רפואי

ניתן, כאמור, לערוך ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד. ייפוי כוח זה יכול להיערך אצל עו"ד שלא עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי על גבי טופס ד' ואף אצל רופא, פסיכולוג, עובד וסוציאלי ואח.

הפקדת ייפוי כוח זה יכול להיעשות באמצעות הזדהות חכמה של הממנה באתר ממשל זמין תוך העלאת המסמכים סרוקים או בהתייצבות אישית שלו במחוז הרלוונטי של האפוטרופוס הכללי.

הפקדה על ידי מיופה הכוח של ייפוי כוח מתמשך רפואי אשר נערך בשנה האחרונה ונכנס לתוקפו לפני שהופקד, תתבצע בהגשת המסמך באופן אישי בידי מיופה הכוח במחוז הרלוונטי של האפוטרופוס הכללי ובו תצורף הצהרה אודת הכניסה לתוקף.

חשוב להכיר כי בייפויי כוח רפואיים, שהם טפסי ד' בלבד, אשר הופקדו בצורה ידנית במשרדי האפוטרופוס הכללי לפני ה-13 ליוני 2019, תאריך אישור ההפקדה אינו התאריך שנמצא על חותמת אישור ההפקדה המוסדית, אלא התאריך שמופיע על חותמת "נתקבל" המוטבעת על גבי המסמכים.

כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך

הכניסה לתוקף תהה במועד בו הממנה חדל להבין בעניין שלגבי נכתב המסמך ועם התקיימות תנאי הכניסה לתוקף כפי שהם רשומים בייפוי הכוח.

על מנת להכניס את ייפוי הכוח לתקוף על מיופה הכוח חובה בביצוע מספר פעולות.

  • יידוע האנשים הבאים על התקיימות התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף והם הממנה עצמו, מנהל המעון במידה והממנה גר במסגרת שכזו, לקרובו של הממנה שגר איתו, לאנשים נוספים שהממנה קבע במסמך שיש ליידע אותם.
  • לאחר השלמת חובת היידוע על מיופה הכוח להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף. אם מונו מספר מיופיי כוח על כל אחד מהם למלא הצהרה כשמיופה כוח אחד רשאי להגיע ולהגיש את הצהרות כולם לאפוטרופוס הכללי.

לאחר יידוע האפוטרופוס הכללי אודות הרצון להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך, יישלח למיופה הכוח ולממנה מכתב אישור או דחייה. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.