מיופה כוח

מיופה הכוח הוא אותו אדם שלו הוענקו הסמכויות בקבלת החלטות בשמו של האדם שמינה אותו באמצעות ייפוי כוח מתמשך. מיופה הכוח רשאי לקבל כל החלטה ולבצע כל פעולה לגבי אותם עניינים שלהם הוסמך בייפוי הכוח, מלבד סייגים עליהן נרחיב בהמשך ואף לגבי פעולות שרק האדם עצמו יכול לבצע באופן אישי, דוגמת הצבעה ביום הבחירות ומתן גט.

קיימת חובה לקבל את הסכמת מיופה הכוח למינויו ואין שום אפשרות להכריחו לשמש ככזה. למיופה הכוח ניתן למנות כל אדם, אלא אם כן אינו עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים: הוא מתחת לגיל 18, הוא אדם שלו עצמו מונה אפוטרופוס, ייפוי כוח שערך לעצמו ונכנס כבר לתוקף, אם הוא מטפל רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי של האדם הממנה למעט קרוב משפחה, הוא מספק לאדם הממנה מקום מגורים בתשלום למעט קרוב משפחה, הוא כבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים אחרים שאינם בני משפחתו, הוא עורך הדין שהחתים על אותו ייפוי כוח מתמשך ובמקרים שמדובר בייפוי כוח מתמשך רפואי ואותו אדם הוא בעל המקצוע שהחתים על ייפוי הכוח.

מיופה כוח מתמשך בענייני רכוש אינו יכול להתמנות אם הוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט והוא לא קיבל הפטר ומי שהוכרז כלקוח מוגבל חמור בבנק ישראל.

הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יהיה זכאי לשכר כשהוא יכול לקבוע את היקפו. בנוסף, זכאי מיופה הכוח בהחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת מילוי תפקידו כמיופה כוח.

דיווח של מיופה הכוח אודות פעולותיו

דיווח לאדם מיודע

על הממנה לציין בייפוי הכוח המתמשך אודות אדם אחד או יותר שמיופה הכוח ידווח לו אודות החלטות או פעולות שביצע בנושאים עליהם דן ייפוי הכוח. לממנה אף הזכות לקבוע שעותק מייפוי הכוח המתמשך יעבור לאותו אדם מדווח. הדיווח יעשה במועדים ובצורה שקבע הממנה, כשהאדם המיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע אודות ההחלטות שלקח והפעולות שביצע.

אותו אדם מיודע אינו יכול להיות קרוב למיופה הכוח אלא אם מיופה הכוח קרוב של הממנה.

דיווח לאפוטרופוס הכללי

הממנה רשאי לקבוע שמיופה הכוח ידווח על החלטותיו ופעולותיו לאפוטרופוס הכללי והוא יודיע על כך לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח אצלו.

מיום כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף יחולו על מיופה הכוח חובות דיווח כפי שחלות על אפוטרופוסים.

פעולות שמיופה הכוח אינו רשאי לבצע

מיופה הכוח אינו רשאי בביצוע הפעולות הבאות: פעולות שרק הממנה יכול לבצע באופן אישי דוגמת מתן גט, המרת דת, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות במקום הממנה, פעולות או הבעת רצון של חוק החולה הנוטה למות כשאלו שמורות לייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות ועריכה של צוואה בשם הממנה.

פעולות שדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח המתמשך

קיימות פעולות המחייבות הסכמה מפורשת של הממנה ואם הן לא אוזכרו בצורה מפורשת בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לבצען.

הפעולות הדורשות אזכור כוללות:

 • ביצוע של פעולות בנושאים פנסיוניים. מיופה הכוח, למרות זאת, רשאי בביצוע משיכת כספים מקופות הגמל ומקרנות השתלמות ולהגיש בקשה לקבלת קצבת פנסיה.
 • הענקת הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, טיפול פסיכיאטרי או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ושחרור ממנו.

אם בזמן שנדרש אותו הליך מתנגד הממנה לביצועו, לא יהיה ניתן לבצע ההליך גם אם הסכים אחרת מראש בייפוי הכוח. מלבד מקרים בהם ייפוי הכוח המתמשך נחתם גם בפני פסיכיאטר והממנה הסמיך בצורה מפורשת את מיופה הכוח להחליט גם אם יביע התנגדות בהמשך.

בעת חתימה על ייפוי כוח לצד פסיכיאטר, על הפסיכיאטר להסביר לממנה את משמעות ההסמכה והשלכותיה ולהתרשם כי ייפוי הכוח נעשה בהסכמה חופשית של הממנה ללא כל הפעלת לחץ מבחוץ, השפעה לא הוגנת או ניצול מצוקה או חולשה.

מקרים אלו מסמיכים את מיופה הכוח להחלטה על אשפוז בתוך 48 שעות או עד שהממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת – המוקדם מבין השניים.

 • תרומות עד סכום של מאה אלף ₪ ולמי שהוזכר במפורש.
 • מתנות שאינן נהוגות בסכום של מאה אלף ₪.
 • הלוואות עד מאה אלף ₪.
 • פעולה משפטית או פעולות משפטיות הקשורות אחת בשנייה ששווין הכולל עולה על מאה אלף ₪ ועד 500 אלף ₪.

פעולות הדורשות את הסכמת בית המשפט

הפעולות הבאות וההתחייבות לבצען על ידי מיופה הכוח דורשות אישור מראש של בית המשפט.

 • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול יחידת משק חקלאית, תעשייתית, בתחום המלאכה, המסחר ודירה.
 • עסקה במקרקעין. מלבד השכרת נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות על אותו נכס.
 • המחאה או שעבוד אודות הזכות לקבלת זכות במקרקעין.
 • השכרה של דירה או נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו.
 • הסתלקות מממנה בעיזבון, העברה או שעבוד.
 • תרומה בסכום מעל הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום מעל מאה אלף ₪.
 • מתנה שלא ניתן לה הסכמה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח או כזו שעולה על סכום של מאה אלף ₪.
 • כל פעולה משפטית או מספר פעולות משפטיות הקשורות יחדיו שעולות על סכום של 500 אלף ₪ אם ניתנה הסכמת הממנה בייפוי הכוח וכשלא ניתנה אזי על סכום שעולה על מאה אלף ₪.
 • משיכה של כספים מקופת גמל בניגוד להוראות סעיף 23 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
 • הענקת ערבות או הלוואה אם לא ניתנה לכך הסכמה של הממנה או מתן הלוואה שניתנה לה הסכמה של הממנה והיא עולה על הסכום שנקבע במסמך או על סכום של מעל מאה אלף ₪.

 

 

דרך קבלת ההחלטות של מיופה הכוח

אם הממנה העניק הנחיות מקדימות, על מיופה הכוח לפעול כמובן בהתאם לאותן הנחיות אלא אם מדובר בפעולה בלתי אפשרית, הפעולה כוללת הוצאה כספית שאיננה עומדת לרשותו של הממנה, הפעולה אינה חוקית או אם היא עלולה לגרום לפגיעה משמעותית בממנה.

ישנם מקרים בהם על מיופה הכוח נאסר לפעול אם הוא מסוגל להבין באותה עת את העניין שלגביו ניתנה הנחייה ומביע רצון לסתות ממנה ובין אם מדובר בעניין אישי או רפואי מהותי שבו הממנה מתנגד בשעת המעשה לקיום ההנחיה, אלא אם מצוין במפורש במסמך כי יש לבצע הפעולה גם אם הממנה יתנגד לה.

אם הממנה לא נתן הוראות מקדימות, על מיופה הכוח לנסות ולהבין את רצונו של הממנה בזמן אמת. אם לא ניתן להבין את רצונו באותה עת, על מיופה הכוח לפעול על פי רצון הממנה כפי שהביע זאת לפני או על פי המצוין במסמך, בין אם מהתנהגויות שלו בעבר, השקפת עולמו ואורח חייו.

אם הממנה הורה במסמך להעדיף את רצונו בעבר לעומת רצונו בהווה על מיופה הכוח לפעול בהתאם להוראה זו, למעט אם מדובר בעניין אישי מהותי או עניין רפואי מהותי.

במקרים בהם לא ניתן להבין מה היה רצונו של אדם בעבר ומה רצונו כעת, על מיופה הכוח לפעול לפי טובת האדם. בנוסף, רשאי מיופה הכוח לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בנוגע להנחיה שיש קושי להוציאה לפועל או להביא לביצועה.

מעורבותם של משפחה וחברים בקבלת החלטות על ידי מיופה הכוח

אם לא הועברו הנחיות מקדימות, יכולים הגורמים הבאים לפנות לבית המשפט על מנת שבית המשפט יורה למיופה הכוח כיצד לפעול: מייפה הכוח עצמו, קרוביו של הממנה הכוללים את בן הזוג, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו וסבתו והנכדים שלו ואף חבריו הקרובים.

הגבלת סמכויות מיופה הכוח על ידי בית המשפט

בית המשפט יכול להגביל את סמכויות מיופה הכוח אם יש בדעתו שעליו לפעול כך. בנוסף, יכול בית המשפט למנות מיופה כוח מחליף ובהינתן והממנה הותיר הוראה שכזו. אם לא צוין אודות מיופה כוח מחליף רשאי בית המשפט במינוי אפוטרופוס.

הגבלת הסמכויות או מינוי של אפוטרופוס על ידי בית המשפט יכולים להיות מבוקשים על ידי היועץ המשפטי לממשלה ובאי כוחו, הממנה עצמו, קרוביו של הממנה וחבריו הקרובים.

פקיעת תוקף ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יפקע במצבים הבאים: תנאי מסוים שהממנה קבע בייפוי הכוח עצמו, הממנה או מיופה הכוח נפטרו, חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא אינו עומד בתנאים הנדרשים לשמש כמיופה כוח, אם מיופה הכוח מונה למול תפקידו המקצועי או רישיונו נשלל בהמשך, מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה או לבן הזוג שלו שהוא כבר אינו מעוניין לשמש כמיופה הכוח ובמקרה ומיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה והפסיק לנהל איתו משק בית משותף מתוך כוונה לפירוק חיי המשפחה באופן קבוע.

בנוגע לפקיעה של ייפוי הכוח המתמשך חשוב כמובן למסור הודעה לאפוטרופוס הכללי. במקרים בהם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף, על האדם הממנה להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו. במקרים ובהם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף האחריות למסירת המידע על פקיעתו היא של מיופה הכוח.

מעבר לכך, הממנה יכול להביא לביטוח ייפוי הכוח המתמשך כל עוד ייפוי הכוח לא נכנס לתוקף. אם נכנס ייפוי הכוח לתוקף רשאי הממנה ואף בני משפחתו הקרובים וחבריו הקרובים לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול ייפוי הכוח, בין אם מדובר על נסיבות מיוחדות הנוגעות לתפקודו של מיופה הכוח או לנסיבות שהביאו לעריכת ייפוי הכוח.

סיום תפקידו של מיופה הכוח

אם התבטל או פקע ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח למסור את הנכסים והמסמכים הנמצאים אצלו. במקרה והממנה נפטר יהיה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, אלא אם כן נקבע אחרת, לנקוט בפעולות הבאות בתוך 90 יום מבלי הצורך באישור בית המשפט:  לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים כשייפוי הכוח היה תקף, תשלום של הוצאות סבירות לקבורה ואבלות ובניהול נכס מושכר או עסק הדורש המשך ניהול.

מתעניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך ? השאירו פרטים ונחזור אליכם

כתבות אחרונות באתר