ייפוי כוח – קבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות

חוק חולה הנוטה למות מאפשר לכל אדם להביע את רצונו מראש בכל הנוגע לטיפול רפואי עתידי אם ויגיע למצב בו ייקבע שהוא חולה הנוטה למות. הבעת הרצון מראש בנוגע לסיטואציה זו נעשית באמצעות רישום הנחיות רפואיות מקדימות.

החוק עצמו מאפשר לאותו אדם למנות מיופה כוח אשר יוכל לתת הנחיות רפואיות במקומו, כשייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים ובכך מאפשר שלוש חלופות לדרגת הסמכות שתוענק למיופה הכוח.

שלוש החלופות לדרגת הסמכות המוענקת למיופה כוח הן:

 • אפשרות שבה יתאפשר למיופה הכוח לקבל כל החלטה הנוגעת לטיפול או אי טיפול.
 • אפשרות שבה סמכות מיופה הכוח מוגבלת אך ורק להסכמה הנוגעת לקבלת טיפולים מאריכי חיים.
 • אפשרות ובה ניתן לבחור בצורה מפורטת מאלו טיפולים רפואיים יש להימנע או לא.

אוכלוסיית היעד לייפוי כוח זה הוא כל אדם אשר מלאו לו 17 שנים, הוא אינו הוכרז כפסול דין והוא מסוגל להביע רצונותיו.

ייפוי כוח זה תקף לחמש שנים מיום החתימה, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר. את תוקף ייפוי הכוח ניתן להאריך לתקופות נוספות כשכל אחת מהן לא יכולה להיות מעל לחמש שנים. את ההארכה ניתן לשלוח באמצעות "טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח".

ייפוי כוח שניתן במועד כלשהו מבטל את ייפוי הכוח שניתן במועד מוקדם יותר. ביטול של ייפוי הכוח נעשה בכתב ובאמצעות שני עדים על גבי טופס ביטול ייעודי.

נקודות חשובות בהליך זה

 • חשוב לוודא כי מיופה הכוח מסכים למינויו והוא מבין לחלוטין את רצונות הממנה ומוכן לפעול על פיהם.
 • ניתן להפיק ייפוי כוח המתייחס למצבים או טיפולים רפואיים מסוימים בלבד. במקרים אלו, יוענק ייפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח והמיופה קיבלו מרופא או אחות מוסמכים הסברים ומידע רפואי רלוונטי.
 • אם מייפה הכוח כבר מוגדר כחולה העומד למות ההסברים והמידע הרפואי יינתנו אך ורק על ידי רופא מומחה.
 • חשוב לפרט בייפוי הכוח את הנסיבות והתנאים בהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל את ההחלטות במקום הממנה.
 • לממנה שמורה הזכות להחליט על מספר מיופיי כוח שיקבלו החלטות במשותף לגביו.
 • במקרים ובהם ממנים יותר ממיופה כוח אחד, כל מיופיי הכוח צריכים להסכים למינוים ועל כולם לקבל את כל ההסברים הנדרשים. בנוסף, יש לכלול בייפוי הכוח הוראות לגבי אופן קבלת ההחלטות במקרה ולא כל מיפויי הכוח נמצאים, במקרה ואינם מסכימים ועוד.
 • ניתן למנות מיופה כוח חלופי למקרים בהם מיופה הכוח העיקרי לא יכול למלא תפקידו או מסרב בשל כלשהו למלא תפקיד זה.
 • על הממנה לחתוך על ייפוי הכוח בנוכחות שני עדים המחוייבים להיות שניהם יחד במעמד החתימה. העדים אינם יכולים אנשים להם יש אינטרס כלכלי או כל אינטרס אחר הנוגע להנחיות הממנה.
 • ניתן למנות כעדים את מוסרי המידע הרפואי – רופאים ואחיות.

ממנה שאינו יכול לחתום

במקרים ובהם הממנה אינו מסוגל לחתום בכתב את שמו מתאפשר לו לחתום באמצעות הטבעת אצבעו במקום המיועד לחתימה עצמה.

במקרים ובהם הוא גם נזקק להניע ידו בכדי להגיע למקום החתימה בטוס לא יהיה תוקף לחתימתו. אז ניתן לבחור באפשרות של הבעת רצונותיו בעל פה בפני שני עדים. הצהרתו תתועד בכתב והעדים יאשרו בחתימתם את שאמר.

שמירה על המסמכים

את המסמכים שמולאו ונחתמו ניתן לשמור בכל מקום המקובל על הממנה. משרד הבריאות ממליץ לשמור המסמכים במאגר המידע של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות.

באותו מרכז ידאגו לבדוק ולבחון בצורה יסודית את המסמכים שהועברו למשמר, דבר שיבטיח חוסר בהירות בעתיד. המסמכים במרכז יהיו זמינים למטפליו של החולה הנוטה למות וכשיהיה הצורך לעדכנם הנוגעים בדבר יקבלו על כך הודעה מסודרת.

רופא המטפל בחולה הנוטה למות יוכל לברר באמצעות המאגר האם החולה הכין והפקיד הנחיות מקדימות או ייפוי וייאפשר לו לקבל עותק מהם.

חתימת עורכי דין

ישנם מקרים בהם יש רופאים הדורשים כי אחד מהעדים שחותמים על הטפסים יהיה עו"ד. חשוב לציין כי החוק אינו דורש זאת.

אם ישנו רצון שאחד מהעדים יהיה עו"ד, חשוב לציין כי ישנם עו"ד שאינם גובים תשלום עבור חתימתם או גובים תשלום סמלי

מתעניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך ? השאירו פרטים ונחזור אליכם

כתבות אחרונות באתר